ព្រះរាជតំណាងព្រះមហាក្សត្រ​ យាងកាត់ឫសសីមាព្រះវិហារវត្តសន្តិមារាម ខេត្តប៉ៃលិន

49