សារអំពាវនាវរបស់ ឯកឧត្តម ឆាយ ថន ទេសរដ្ឋមន្រ្តីនិងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងផែនការ ជូនចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាអំពីការជំរឿនទូទៅ ប្រជាជននៅព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា

235