ពិព័រណ៍ការងារខេត្តបាត់ដំបង បានផ្តល់ឱកាសការងារ និងកម្មសិក្សាការងារ ដល់យុវជន (៣០៧)

បទយកការណ៍ ស្តីពី ពិព័រណ៍ការងារខេត្តបាត់ដំបង បានផ្តល់ឱកាសការងារ និងកម្មសិក្សាការងារ ដល់យុវជន (៣០៧)
នាទី ទីផ្សារការងារ និងមុខរបរ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ