ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ (Live) ពិធីប្រកាសសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ពាក់ព័ន្ធនិងជនជាប់ចោទ នួន ជា និង ខៀវ សំផង

អង្គជំនុំ​ជម្រះវិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការកម្ពុជា នឹងប្រកាស​អង្គហេតុ និងផ្អែកនៃសេចក្តីសម្រេច​នៃសាក្រម នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ពាក់ព័ន្ធ​និង​ជនជាប់ចោទ នួន ជា និង ខៀវ សំផង នៅក្នុងសាលសាវនាការធំនៃ អ.វ.ត.ក។

នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ