ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ សព្វព្រះរាហឫទ័យ ស្តេចយាងបំពេញមហាព្រះរាជកុសល ក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យចេញព្រះវស្សា នៅព្រះបរមរាជវាំង

40