ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរាជានុញ្ញាត ឲ្យឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ នៃសាធារណរដ្ឋស្លូវ៉ាក ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ