អនុក្រិត្យ ស្តីពីតួនាទីភារកិច្ច និងសិទ្ធិអំណាចរបស់រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទី

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ