ទំនាក់ទំនងកម្ពុជា-ចិន កាន់តែស៊ីជំរៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែធំធេង

89