វីដេអូឯកសា៖ តើការបោះឆ្នោតខែកក្កដា២០១៨ មានប្រជាធិបតេយ្យ សេរី ពហុបក្សរឺទេ ?

តើការបោះឆ្នោតខែកក្កដា២០១៨ មានប្រជាធិបតេយ្យ សេរី ពហុបក្សរឺទេ ?
Will the July 2018 General Election be Liberal Pluralistic and Democratic?
រយៈពេល ១៣នាទី ៥៣វិនាទី

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ