ឱកាសទទួលបាន​ការងារ​សមរម្យ និងកម្មសិក្សាការងារ​ នៅក្នុង​វេទិកាការងារ របស់​ក្រសួងការងារ​ និងបណ្តុះ​បណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នៅ​មជ្ឈមណ្ឌលការងារ​រាជធានី​ភ្នំពេញ (២៧៨)

154

បទយកការណ៍ស្តីពី ឱកាសទទួលបាន​ការងារ​សមរម្យ និងកម្មសិក្សាការងារ​ នៅក្នុង​វេទិកាការងារ របស់​ក្រសួងការងារ​ និងបណ្តុះ​បណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នៅ​មជ្ឈមណ្ឌលការងារ​រាជធានី​ភ្នំពេញ (២៧៨)
នាទី ទីផ្សារការងារ និងមុខ​របរ