រក្សាសន្តិភាព ស្ថេរភាពនយោបាយ ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ អោយកាន់តែរីកចម្រើនឡើងថែមទៀត

968