កិច្ចសម្ភាសន៍ការងារ​ប្រចាំខែរបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ​ នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានផ្តល់ឱកាសការងារដល់ និស្សិត និង យុវជន (២៦៩)

បទយកការណ៍ ស្តីពី កិច្ចសម្ភាសន៍ការងារ​ប្រចាំខែរបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ​ នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានផ្តល់ឱកាសការងារដល់ និស្សិត និង យុវជន (២៦៩)
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ