ការណែនាំអំ​ពីការរៀប​ចំផែនការ​អាជីព និងការ​ជ្រើស​​រើស​​ជំនាញ​អោយ​ស្របទៅ និងទីផ្សារ​ការ​ងារ​នា​ពេលបច្ចុប្បន្ន​នៅ​វិទ្យាល័យ ទួលទំពូង (២៦៨)

បទយកការណ៍ស្តីពី ការណែនាំអំ​ពីការរៀប​ចំផែនការ​អាជីព និងការ​ជ្រើស​​រើស​​ជំនាញ​អោយ​ស្របទៅ និងទីផ្សារ​ការ​ងារ​នា​ពេលបច្ចុប្បន្ន​នៅ​វិទ្យាល័យ ទួលទំពូង (២៦៨)
នាទី ទីផ្សារការងារ និងមុខរបរ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ