សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អំពាវនាវសូមឱ្យម្ចាស់ផ្ទះ ១ឆ្នាំ ២០១៨ ដើម្បីជួយកម្មករ យើង មានលទ្ធភាពរកប្រាក់ចំណូល បានច្រើនដ់ម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរសើនៅកាន់តែប្រសើឡើង

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ