សន្ទរកថា ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ថ្លែងក្នុងឱកាសបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធការ​ងារអាកាស​ចរស៊ីវិល ឆ្នាំ២០១៣-២០១៧ និងលើកទឹសដៅសម្រាប់ ២០១៨-២០២៣

970

Download (PDF, 3.78MB)