ព្រះមហាក្សត្រសព្វព្រះរាជហឫទ័យទទួលសារតាំងពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា ប្រចាំកម្ពុជា

101