កិច្ចសម្ភាសន៍ការងារប្រចាំខែរបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរប និងការងារ នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ បាបផ្តល់ការងារដល់ និស្សិត និងយុវជន (២៦៥)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ