ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ របស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម លី ខឺឈាង នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ចិន នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

58

ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ របស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម លី ខឺឈាង នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃសារធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា