សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ទទួលជួបឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្រ្តីឡាវ ក្រោយកិច្ចប្រជុំមេគង្គឡានឆាង

79