កម្ពុជាផ្តល់តម្លៃខ្ពស់ទៅលើកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាងលើកទី២ និងទស្សនៈកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន

215

Download (PDF, 99KB)