ការពង្រឹងមគ្គទេសក៍អាជីព និងការណែនាំអំពីជំនាញបច្ចេកទេសសម្រាប់សិស្ស និស្សិត ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិចូលទីផ្សារការងារ (262)

137

បទយកការណ៍ស្តីពី ការពង្រឹងមគ្គទេសក៍អាជីព និងការណែនាំអំពីជំនាញបច្ចេកទេសសម្រាប់សិស្ស និស្សិត ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិចូលទីផ្សារការងារ (262)

នាទី ទីផ្សារការងារ និងមុខរបរ