ពិធី​ចុះហត្ថ​លេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ការពារ​ពលករ​ចំណាកស្រុក

នៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូល គឺប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានទាំង១០ ( Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand និង Vietnam) បានឯកភាពគ្នាចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារពលករចំណាកស្រុក (Agreement on the Protection of Migrant Workers’ Rights.)ដែលសព្វថ្ងៃនេះមានប្រមាណជាង១០លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ាន ។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ