វីដេអូពិសេស ៖ មូលហេតុអ្វីបានជាបក្សសង្គ្រោះជាតិ ត្រូវបានប្តឹងរំលាយ?

វីដេអូពិសេស ៖
មូលហេតុអ្វីបានជាបក្សសង្គ្រោះជាតិ ត្រូវបានប្តឹងរំលាយ?
មានរយៈពេល ៣០នាទី និង ១០វិនាទី
ផលិតដោយ អង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័ស
ថ្ងៃទី១២ វិច្ឆិកា ២០១៧

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ