សម្ដេចធិបតី៖ ដរាបណាកម្ពុជានៅតែមានសន្តិភាព និងស្ថិរភាពសង្គម ការរីកធំធាត់របស់រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្ដាល និងទូទាំងប្រទេសនៅតែបន្តទាំងបរិមាណ និងគុណភាព ជាមួយនឹងភាពសម្បូរបែប

សម្តេចធិបតី (១៧-មិថុនា-២០២៤)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ