សម្តេចធិបតី៖ ការរៀបចំផែនការ ធ្វើឱ្យយើងសម្រេចបានជោគជ័យ៥០% ប៉ុន្តែដើម្បីអនុវត្តការងារឱ្យបានជោគជ័យត្រូវការមនុស្ស ព្រោះការតាមដាន ការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្ត និងភាពបត់បែនស្របទៅតាមស្ថានភាពនីមួយៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា គឺត្រូវការចាំបាច់

សម្តេចធិបតី (១០-មិថុនា-២០២៤)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ