សេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការអនុវត្តបន្ទាន់នៅតាមរោងចក្រក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុក្តៅ។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ