អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រកាសលើកលែងទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល (ពន្ធបន្ថែម និងការប្រាក់) ចំពោះពន្ធលើអចលនទ្រព្យ និងពន្ធលើកដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានសម្រេចផ្តល់ការអនុគ្រោះទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល ដែលមានដូចជាពន្ធបន្ថែម និងការប្រាក់ ដល់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យទាំងអស់ ដែលកន្លងមកមិនទាន់បានចុះបញ្ជី និងប្រកាសបង់ពន្ធ ឬបង់ពន្ធខ្វះ ឬបង់ពន្ធយឺត រហូតដល់បំណាច់ឆ្នាំ២០២៣។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចេញថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣។

សេចក្តីជូនដំណឹងបានបន្តថា ការលើកលែងនេះពុំមានអានុភាពប្រតិសកម្មចំពោះទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល (ពន្ធបន្ថែម និងការប្រាក់) ដែលបានបង់រួចមុនសេចក្តីជូនដំណឹងនេះនោះទេ ហើយចាប់ពីឆ្នាំ២០២៤តទៅ ក្នុងករណីម្ចាស់អចលនទ្រព្យមិនបានបំពេញកតព្វកិច្ចពន្ធទាំងពីរនេះ តាមកាលបរិច្ឆេទនៃការលើកលែងទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលខាងលើ ត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន។

សេចក្តីជូនដំណឹងបានបន្តថា ការលើកលែងអនុគ្រោះនេះធ្វើឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យដែលមានឆន្ទៈក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចប្រកាសបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ និងពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ និងជំរុញការចុះបញ្ជីពន្ធទាំងពីរប្រភេទនេះឱ្យអស់សក្តានុពល។

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីមានចម្ងល់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធដារ សូមប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការទំនាក់ទំនងមកមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់ (Call Center) តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ១២៧៧ ដោយឥតគិតថ្លៃ រៀងម៉ោងធ្វើការ ឬកម្មវិធីជជែកផ្ទាល់ជាមួយពន្ធដារ GDT Live Chat៕

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ