បទយក​ការណ៍ ប្រាសាទ​សំបូរ​ព្រៃគុក

229
បទយក​ការណ៍ ប្រាសាទ​សំបូរ​ព្រៃគុក
វីដេអូ៖ ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា