ពានរង្វាន់អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៣, ការជ្រើសរើសម្ចាស់ពានរង្វាន់អាស៊ានឆ្នាំ ២០២៣ បានចាប់ផ្តើម

 ពានរង្វាន់អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៣
ការជ្រើសរើសម្ចាស់ពានរង្វាន់អាស៊ានឆ្នាំ ២០២៣ បានចាប់ផ្តើម។
ជ័យលាភី នឹងទទួលបានពានរង្វាន់ ASEAN Prize អមដោយទឹកប្រាក់រង្វាន់ចំនួន ២ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក។
ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីលក្ខខណ្ឌចូលរួម ចៅក្រមវិនិច្ឆ័យ និងរបៀបផ្ញើបេក្ខភាព ចូលរួមរបស់អ្នក សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖ http://www.asean.org/asean-prize
សូមផ្ញើបេក្ខភាពរបស់អ្នកមកកាន់៖ mfaic.asean@mfaic.gov.kh

 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ