សន្និសីទ​សារព័​ត៌មាន ស្តីពី​លទ្ធផល​​នៃកិច្ច​​ប្រជុំប​ច្ចេក​ទេស​​លើកទី២៧ និងកិច្ច​ប្រជុំពេញ​អង្គលើក​ទី២៣ នៃគណៈ​កម្មា​ធិការ​អន្ត​រជាតិ សម្រប​សម្រួល​​កិច្ច​គាំពារ និង​អភិវ​ឌ្ឍន៍​តំបន់​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រអង្គរ (ICC-Angkor)

សន្និសីទ​សារព័​ត៌មាន ស្តីពី​លទ្ធផល​​នៃកិច្ច​​ប្រជុំប​ច្ចេក​ទេស​​លើកទី២៧ និងកិច្ច​ប្រជុំពេញ​អង្គលើក​ទី២៣ នៃគណៈ​កម្មា​ធិការ​អន្ត​រជាតិ សម្រប​សម្រួល​​កិច្ច​គាំពារ និង​អភិវ​ឌ្ឍន៍​តំបន់​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រអង្គរ (ICC-Angkor)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ