ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ (សុីណូវ៉ាក់) ដូសទី១ និងដូសទី២ ជូនកុមារដែលមានអាយុ ៥ ឆ្នាំ។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ