ប្រកាស របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី កាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់ និងកាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព ក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងសហគមន៍

 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ