បទយកការណ៍ស្តីពី ក្រសួងការងារបានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញទន់ ជូនដល់កម្មករ និយោជិត នៅតាមបណ្តារោងចក្រ (៣៨២)

47

បទយកការណ៍ស្តីពី ក្រសួងការងារបានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញទន់ ជូនដល់កម្មករ និយោជិត នៅតាមបណ្តារោងចក្រ (៣៨២) ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ