បទយកការណ៍ ស្តីពី ក្រសួងការងារបានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញទន់ដល់កម្មករនិយជិត ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពការងារ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ