សេចក្តីជូនព៌ត័មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវី-១៩ ថ្មី ចំនួន៥នាក់ ថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ