ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីស្ថានភាពជំងឺគ្រុនឈាមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីខែ មករា-មិថុនា ឆ្នាំ២០២០

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ