សន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពី «បច្ចុប្បន្នភាព នៃការធ្វើចត្តាឡីស័កចំពោះកម្មកររោងចក្រ បន្ទាប់ពីឈប់សម្រាកអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំ ហើយត្រឡប់ចូលបម្រើការងារវិញ»

សន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពី «បច្ចុប្បន្នភាព នៃការធ្វើចត្តាឡីស័កចំពោះកម្មកររោងចក្រ បន្ទាប់​ពី​ឈប់​សម្រាក​អំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំ ហើយត្រឡប់ចូលបម្រើការងារវិញ» ថ្ងៃទី ២៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ