សន្និសីទសារព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺកូវីដ – ១៩ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

130

សន្និសីទសារព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺកូវីដ – ១៩ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ២៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០