សន្និសីទសារព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺកូវីដ – ១៩ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សន្និសីទសារព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺកូវីដ – ១៩ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ២៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ