ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថាមាន​ករណីព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន២នាក់ និងមិន​មានករណីវិជ្ជាមានកូវីដ-១៩​ថ្មីទេ ថ្ងៃទី១៨ មេសា ២០២០

134

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថាមាន​ករណីព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន២នាក់ និងមិន​មានករណីវិជ្ជាមានកូវីដ-១៩​ថ្មីទេ ថ្ងៃទី១៨ មេសា ២០២០
*******************
– ករណីជាសះស្បើយ សរុប ១០៥នាក់ ស្មើនិង ៨៦,០៧% នៃអ្នកវិជ្ជាមានកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស ។
– អ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាល សរុប ១៧នាក់ (ស្រ្តី-០៨នាក់, បុរស-០៩នាក់) ។
– អ្នកវិជ្ជាមាន វីរុសកូវីដ-១៩ ដែលបានរកឃើញ សរុបទូទាំងប្រទេស ចំនួន ១២២នាក់ (មិនមានករណីវិជ្ជាមានថ្មីទេ) ស្រ្តី-៣៨នាក់, បុរស-៨៤នាក់ ។
( គិតត្រឹមម៉ោង៧:០០ ព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០ )