សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីករណីព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ១៤នាក់ និងមិនមានករណីវិជ្ជាមានកូវីដ-១៩​ថ្មីទេ ថ្ងៃទី១៣ មេសា ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីករណីព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ១៤នាក់ និងមិនមានករណីវិជ្ជាមានកូវីដ-១៩​ថ្មីទេ ថ្ងៃទី១៣ មេសា ២០២០
*************************
– ករណីជាសះស្បើយ សរុប ៩១នាក់ (ថ្មី ១៤នាក់) ស្មើនិង ៧៤,៥៩% នៃអ្នកវិជ្ជាមានកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស ។
– អ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាល សរុប ៣១នាក់ (ស្រ្តី-១១នាក់, បុរស-២០នាក់) ។
– អ្នកវិជ្ជាមាន វីរុសកូវីដ-១៩ ដែលបានរកឃើញ សរុបទូទាំងប្រទេស ចំនួន ១២២នាក់ (មិនមានករណីវិជ្ជាមានថ្មីទេ) ស្រ្តី-៣៨នាក់, បុរស-៨៤នាក់ ។
( គិតត្រឹមម៉ោង៧:០០ ព្រឹក ថ្ងៃទី១៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០ )

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ