សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីការរកឃើញ៤ករណីថ្មី ជនជាតិបារាំង១ និងខ្មែរ៣ វិជ្ជាមានវីរុសកូវីដ១៩ និងអ្នកជាសះស្បើយខ្មែរចំនួន ២នាក់ :

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីការរកឃើញ៤ករណីថ្មី ជនជាតិបារាំង១ និងខ្មែរ៣ វិជ្ជាមានវីរុសកូវីដ១៩ និងអ្នកជាសះស្បើយខ្មែរចំនួន ២នាក់ :
*********************
– ករណីជាសះស្បើយ សរុប ២៣នាក់ (ថ្មី ២នាក់)
– អ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាល សរុប ៨៤នាក់ ស-២៧នាក់, ប-៥៧នាក់
– ករណីរកឃើញអ្នកផ្ទុកជំងឺ សរុប ១០៧នាក់ (ថ្មី ៤នាក់) ស-២៩, ប-៧៨
(គិតត្រឹមល្ងាច ថ្ងៃទី ២៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ