ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ សព្វព្រះរាជហឫទ័យទទួលដង្វាយពីសប្បុរសជន

25