ពិធីប្រគល់ ទទួល និងផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទី ពីអង្គការសហប្រជាជាតិ (អ.ស.ប)

ពិធីប្រគល់ ទទួល និងផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទី ពីអង្គការសហប្រជាជាតិ (អ.ស.ប)
Ceremony on the Handover and Receiving and Verifying Map from the United Nations (UN) Peace Palace, 20 August 2015

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ