ព្រះរាជពិធីបុណ្យថ្វាយមហាព្រះរាជកុសល ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធ ព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋ

22