សកម្មភាព ឯកឧត្ដម យ៉ាណូស អាឌ័រ ប្រធានាធិបតីហុងគ្រី និង លោកជំទាវ Anita Herczegh អញ្ជើញ បំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពីថ្ងៃទី ២៧-៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ