សារគាំទ្ររបស់សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី ស្តីពីការចូលរួមទប់ស្កាត់ការកេងប្រវ័ញ្ច និងរំលោភបំពានផ្លូវភេទ

151

សារគាំទ្ររបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះ​រាជាណា​ចក្រ​កម្ពុជា ស្តីពីការចូលរួមទប់ស្កាត់ការកេងប្រវ័ញ្ច និងរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
Supporting Message of Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen Prime Minister of the Kingdom of Cambodia on Participation in preventing sexual exploitation and abuse