ការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិឈានចូលទីផ្សារការងារ សម្រាប់សិស្ស និស្សិត និងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ នៅក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (326)

67

នាទី ទីផ្សារការងារ និងមុខរបរ Vol 326
ការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិឈានចូលទីផ្សារការងារ សម្រាប់សិស្ស និស្សិត និងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ នៅក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ដោយសង្កេតឃើញថា យុវជន សិស្ស/និស្សិតមួយចំនួនដែលទើប និងត្រៀមបញ្ចប់ការសិក្សា មិនទាន់ស្វែងយល់ច្បាស់អំពីវិធីសាស្ត្រស្វែងរកការធ្វើដែលមានប្រសិទ្ធភាពនោះ ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ បានរៀបចំនូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិឈានចូលទីផ្សារការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព” នៅមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញ ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។

ទំនាក់ទំនងចុះឈ្មោះចូលរៀន
☎️ 077 232 378 / 016 786655