កិច្ចសម្ភាសការងារប្រចាំខែរបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានផ្តល់ឱកាសការងារដល់ និស្សិត និងយុវជន (320)

នាទី ទីផ្សារការងារ និងមុខរបរ Vol 320
កិច្ចសម្ភាសការងារប្រចាំខែរបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានផ្តល់ឱកាសការងារដល់ និស្សិត និងយុវជន

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ