ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តម យ៉ាង ឈីឈី ទីប្រឹក្សារដ្ឋ នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា

ដំណើរទស្សន​កិច្ចរបស់​ឯកឧត្តម យ៉ាង ឈីឈី ទីប្រឹក្សា​រដ្ឋ​ នៃសាធារណរ​ដ្ឋប្រជាមា​និតចិន​មកកាន់​​ប្រទេសកម្ពុជា​

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ