ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទី ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយខេត្តតាកែវ អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយអាជ្ញាធ ក្រុង-ស្រុក ខេត្តតាកែវ

(TVK) ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទី ទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី ប្រធានក្រុមកា​រងារ​ចុះជួយ​ខេត្តតាកែវ អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយអាជ្ញាធ ក្រុង-ស្រុក ខេត្តតាកែវ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ